Etro Parfum advertising campaign F/W 2009
-----------------------------------------------------------
photo: Ruy Teixeira